Výstavba domu s hypotékou

Výstavba domu s hypotékou

20. 07. 2023

Čerpanie hypotéky prebieha postupne (vo viacerých tranžiach) a proces financovania záleží najmä od Vašej východiskovej situácie.

  • nevlastníte pozemok a nemáte vlastné finančné prostriedky

V takom prípade budete musieť okrem hypotéky využiť aj inú formu financovaniaKúpu pozemku Vám banka prefinancuje do výšky 80% z jeho hodnoty, zvyšok kúpnej ceny a začatie výstavby budete musieť financovať formou spotrebného úveru resp. stavebného medziúveru.

  • máte k dispozícii aj inú nehnuteľnosť

Ak máte k dispozícii inú nehnuteľnosť, ktorú môžete založiť (napr. rodičovský dom), viete pri financovaní využiť jej hodnotu. V takom prípade je možné zvoliť účelový aj bezúčelový typ financovania. V prípade bezúčelovej (americkej) hypotéky je výhodou, že peniaze dostanete naraz a nemusíte dokladovať účel ich použitia. Výške úveru musí zodpovedať dostatočná hodnota zakladanej nehnuteľnosti. Po dokončení a skolaudovaní stavby je možné presunúť záložné právo na Váš dom.

  • vlastníte pozemok

Pre banku je dôležité, aby bol k pozemku zabezpečený prístup. V praxi to znamená, že parcely cez ktoré vedie prístupová cesta, nesmú byť iba vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb. Ak sú, je potrebné zabezpečiť vecné bremeno k právu prechodu resp. nadobudnúť k nim vlastnícky podiel, inak banka pozemok nebude akceptovať ako predmet zabezpečenia.

Najrozumnejšie je požiadať o schválenie hypotéky na celú výstavbu, takže budete mať ešte pred začatím výstavby istotu, že Vám nebudú chýbať prostriedky k jej dokončeniu. Banka vychádza pri prepočte výšky hypotéky z budúcej hodnoty nehnuteľnosti (po úplnom dokončení do požadovaného štádia). Výber banky záleží najmä od miery rozostavanosti nehnuteľnosti.

  • financovanie od “holého“ pozemku

V tomto prípade Vám banka schváli financovanie celej výstavby bez toho, aby bol dom rozostavaný. V prvej tranži Vám poskytne sumu v závislosti od akceptovanej hodnoty pozemku a bankou poskytovaného percenta financovania. Následne môžete začať s výstavbou.

Napr. hodnota pozemku je 50.000 Eur, percento financovania v rámci danej banky je pri pozemkoch 60%. V prvej tranži banka poskytne klientovi sumu 30.000 Eur (60% z 50.000 Eur).

  • financovanie od rozostavanej stavby

Banka Vám poskytne prvú časť prostriedkov z hypotéky po dokončení nehnuteľnosti do štádia, kedy je možné zapísať ju do katastra nehnuteľností ako rozostavanú stavbu. V praxi sa tým rozumie  postavenie múrov prvého nadzemného podlažia aspoň do úrovne jedného metra nad zemou, pričom je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia.

  • “zrýchlená“ výstavba

Financovanie od “holého pozemku“, pričom banka Vám poskytne v prvej tranži sumu vo výške 100% z aktuálnej hodnoty pozemku plus ďalších 18.500 Eur nad rámec hodnoty zabezpečenia. Tento typ financovania je vhodný napr. pre montované domy.


Čo budete okrem štandardných podkladov potrebovať k žiadosti o hypotéku:

·       znalecký posudok na pozemok resp. rozostavanú stavbu (v závislosti od spôsobu financovania),

·       stavebné povolenie,

·       projektovú dokumentáciu,

·       položkový rozpočet (rozpis cien prác a materiálu).

Photo by Sandy Millar on Unsplash

Všetky články